Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Z uwagi na sytuację epidemiczną i ograniczenia lokalowe warsztat był prowadzony w mniejszym gronie jednocześnie. Każdy uczestnik miał okazję do odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, sumarycznie warsztat trwał przez zakładaną ilość czasu.

           

Zebranych przywitał Wiceprezes Zarządu Pan Grzegorz Samek po czym przestawił temat spotkania i zaprosił wszystkich zgromadzonych do aktywnego uczestnictwa w warsztacie.

 W pierwszej części została przeprowadzona prezentacja multimedialna dotycząca aktualnej realizacji LSR pod kątem wskaźników oraz wykorzystania budżetu i puli środków na nabory.

 

Warsztat w formie dyskusji prowadził Karol Szybiński z Biura LGD.

Pytania kontrolne były poddane debacie, na każde przeznaczono 30 minut co daje sumę 5 godzin
na całość debaty.

 

Pytania oraz wypracowane stanowisko w formie spójnych wniosków przedstawione jest poniżej:

 

Pytanie 1:

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać
za zadowalającą?

 

Odpowiedź 1:
Realizacja LSR, zarówno finansowa jak i rzeczowa stoją na wysokim poziomie. Jednocześnie LGD pozyskało nowe środki na wdrażanie LSR w przedłużonej perspektywie finansowej na kolejne lata.

 

Pytania uzupełniające:

 1. Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
 2. Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
 3. Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

 

Ze względu na odpowiedź na pytanie podstawowe pominięto dyskusję nad pytaniami uzupełniającymi.


Pytanie 2:

W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

 

Odpowiedź 2:

Jakość bezpośrednio przekłada się na finalną jego ocenie na etapie konkursowym a co za tym idzie na powodzenie w jego realizacji. Lepiej przygotowane wnioski uzyskują wyższą ocenę punktową.

 

Pytania uzupełniające:

 1. W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?

 

Odpowiedź:
Większość wniosków z każdego naboru jest przygotowana na dobrym poziomie.

 

 1. Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?


Odpowiedź:
Nie dotyczy

 

 1. Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?


Odpowiedź:
W tym celu wprowadzono nowe kryterium wyboru - Doradztwo w biurze, które premiuje tych wnioskodawców, którzy skorzystali z doradztwa przynajmniej dwukrotnie a najczęściej korzystają czterokrotnie co podnosi jakość wniosków i punktację.

 

Pytanie 3:
W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

 

Odpowiedź 3:

W dużym. Kryteria już od początku przygotowania dokumentacji naborowej nadają ton pracom i wyznaczają kierunki w których wnioskodawca musi zwracać uwagę w ramach operacji aby uzyskać więcej punktów dzięki czemu LGD otrzymuje lepsze jakościowo wnioski.

 

Pytania uzupełniające:

 1. Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?


Odpowiedź:
Tak, znacząca większość jest jednoznaczna i obiektywna, te, które budzą wątpliwości podlegają szczególnej uwadze przy doradztwie.

 

 1. Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?


Odpowiedź:
Wszelkie niejasności są wyjaśniane na bieżąco np. w trakcie doradztwa.

 

 1. Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?


Odpowiedź:
Przeprowadzić procedurę zmiany kryteriów w razie zgłaszanych potrzeb i sugestii,
ale takowych nie odnotowano.

 

Pytanie 4:
W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

Odpowiedź:

Wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do realizacji celów. Każdy wniosek i operacja posiada zdefiniowany cel, którego osiągnięcie przyczyni się do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego realizowanej przez nasze LGD.

 

Pytania uzupełniające:

 1. Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?

 

Odpowiedź:
Zmiany spowodowane napływem nowych mieszkańców, którzy będą potrzebować więcej miejsc wypoczynku i spędzania czasu wolnego. Zmiany gospodarcze to inflacja co może wpłynąć na realizację operacji realizowanych przez gminy w zakresie cen wynikających z przetargów.

 

 1. Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?


Odpowiedź:
Nie.

 

Pytanie 5:
Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

 

Odpowiedź:
Wskaźniki opisane są tak aby możliwe było bieżące monitorowanie stanu realizacji strategii.

 

Pytania uzupełniające:

 1. Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?


Odpowiedź:
Dane  zwrotne są wiarygodne w opinii LGD. Pochodzą one bezpośrednio z właściwych źródeł takich jak UMWM i wnioskodawcy/beneficjenci.

 

 1. Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

 

Odpowiedź:
Nie dotyczy

 

Pytanie 6:
Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

 

Odpowiedź:
Na przestrzeni roku 2021 żaden beneficjent nie zgłaszał uwag do procedur na jakimkolwiek etapie realizacji operacji. Na tej podstawie należy uznać, że są one przyjazne dla beneficjentów.

 

Pytania uzupełniające:

a) Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?


Odpowiedź:
Procedury są skorelowane z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nie zawsze mogą być dowolnie modyfikowane. Niemniej ich użyteczność  jest wystarczająca.

 

Pytanie 7:
Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

Odpowiedź:
Wnioskując po stopniu zainteresowania naborami, choćby z uwagi na kampanię informacyjną przed naborami działania są skuteczne. Wiele osób dowiaduje się o naborach właśnie dzięki serii informacji w mediach lokalnych czy parafiach.

 

Pytanie 8:
Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

Odpowiedź:
Należy maksymalnie uprościć etap dokumentacji przy składaniu wniosku. Propozycja zakłada etap wniosek wstępny gdzie wnioskodawca przedstawia główne założenia i wniosek właściwy, który zawiera wyliczenia i analizy. Na etapie uzupełnień i poprawek często wnioskodawca uaktualnia ceny na moment złożenia uzupełnień tak jakby przygotowywał wniosek od nowa.

 

Pytanie 9:
Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

 

Odpowiedź:
Rozbudowana biurokracja utrudnia realizację idei rozwoju lokalnego i stawia ją na równi z pracą w korporacji czy urzędzie.

 

Pytanie 10:
Sposób wykorzystania rekomendacji.

Odpowiedź:
LGD stosuje kryterium premiujące osoby korzystające z doradztwa przy składaniu wniosków. W ten sposób LGD odpowiada na rekomendację podjęcia działań w zakresie zintensyfikowania doradztwa i informacji w celu poprawienia skuteczności wskaźnika działań doradczych.

 

 

Całość dyskusji przebiegła w atmosferze merytorycznej debaty. Uczestnicy wykazywali wolę wypracowania wspólnego stanowiska i odpowiedzi na zadane pytania.

Po panelu dyskusyjnym Wiceprezes Zarządu podziękował przybyłym za udział.
Na tym spotkanie  warsztatowe zakończono.

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.