Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

  • 6
  • 7
  • 3
  • 5
  • 2
  • 1
  • 4

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą w Wieliczce, ul. Henryka Sienkiewicza 2

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: SPECJALISTY DS. PROJEKTÓW

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:
- wykształcenie wyższe niekierunkowe
- minimum 1 rok doświadczenia w pracach administracyjno -biurowych,
- doświadczenie w pracy z klientami,
- znajomość obszaru objętego LSR.

Wymagania formalne:
1. Kompleksowa wiedza z zakresu spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a w szczególności znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym podejścia Leader.
2. Znajomość zagadnień PROW 2014- 2020 (w tym: obowiązujące Rozporządzenia oraz inne dokumenty programowe).

Znajomość języka obcego:
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- mile widziany dodatkowy język francuski albo niemiecki.

Znajomość obsługi komputera: 
- zaawansowana znajomość obsługi Internetu, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz podstawowa baz danych,
- mile widziana znajomość programów graficznych.

Kluczowe kompetencje: 
- umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,
- obowiązkowość,
- terminowość,
- dyspozycyjność,
- kreatywność,
- fachowość i profesjonalizm w działaniach.

Dodatkowe kompetencje:
- dobra organizacja pracy, otwartość na nowości, łatwość komunikacji telefonicznej i mailowej, samodzielność w wyznaczaniu zadań.

Inne umiejętności:
- prawo jazdy kat. B

ZAKRES UPRAWNIEŃ/ ZADAŃ SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNYCH:
Kontakt z klientem – przyjmowanie klienta w biurze, odpowiadania na maile i telefony głównie telefoniczny i mailowy.
Prace sekretarskie - organizacja pracy biura, rejestracja i prowadzenie korespondencji.
Przyjmowanie wniosków które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR.
Bieżące śledzenie przepisów prawnych z zakresu prowadzonych i nadzorowanych przez siebie zadań.
Współpraca przy gromadzeniu i analizowaniu informacji o potencjale gospodarczym, inwestycyjnym, społecznym, turystycznym, kulturalnym, sportowym i ekonomicznym obszaru LGD oraz promowanie go na zewnątrz.
Współpraca przy planowaniu wydawnictw, publikacji oraz przygotowywaniu dokumentacji w postaci kart wydawniczych, umów, opracowań autorskich i redakcyjnych, opinii oraz dystrybuowania materiałów promocyjnych.
Współpraca przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu konkursów z dziedziny, kultury, promocji, turystyki, w tym zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.
Współpraca przy rozpowszechnianiu informacji i aktualności o gminie oraz aktualizacja tablic informacyjnych na terenie obszaru LGD.
Współpraca przy przygotowywaniu i wdrażaniu projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach prowadzonych lub nadzorowanych przez siebie zadań.
Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD oraz wykonywanie innych poleceń Dyrektora biura oraz Zarządu.
Rozliczanie projektów unijnych,
Ocena formalna projektów grantowych, w szczególności wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, sprawozdań, kontrola i monitoring projektów grantowych.
Pozyskiwanie informacji na temat naborów w poszczególnych instytucjach wdrażających,
Rozliczanie projektów grantowych i pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych poza PROW,
Znajomość wytycznych i przepisów związanych z wdrażaniem podejścia LEADER na terenie LGD,
Realizacja zadań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej lub animacji lokalnej oraz współpracy z podmiotami z obszaru realizacji LSR,
Udzielanie doradztwa oraz dokonywanie oceny jego jakości za pośrednictwem ankiety,
Wykonywanie zadań związanych z monitoringiem i ewaluacją w tym przygotowywanie kwartalnych zestawień jakości świadczonego doradztwa na podstawie zebranych ankiet.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
umowa o pracę - 1 etat

WYMAGANE DOKUMENTY:
list motywacyjny, CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. (dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm)”, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności.

FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego” w terminie do 4 sierpnia 2016 roku do godziny 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka (ostatnie piętro). Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego – www.lgdpowiatwielicki.eu.

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.